Month: kovo 2014

Padėka

ŠMM REGIONINIŲ MOKYKLŲ VYR. SPACIALISTEI JOLITAI KUTKAITYTEI Dėkojame Jums už suteiktą puikią galimybę mūsų mokyklos mokinukams apsilankyti dailės galerijoje.Vaikučius galerijoje labai šiltai sutiko ir priėmė dailininkė EditaSuchockytė, kuri vaikams įdomiai papasakojo kaip yra daromi grafikos darbai, iliustracijos knygoms, paveikslai. Taip pat vaikučiai buvo pavaišinti saldumynais. Ugdytiniai su dideliu susidomėjimu šnekėjosi, klausinėjo dailininkės kokius mokslus reikėtų baigti ir nuo kada pradėti mokytis, kad taip pieštų.Vaikučiai pasakojo p. Editai, kad ir jie dalyvauja įvairiose parodose.Dailininkė E. Suchockytė nutapė vaikų portretus, o ugdytiniai mielai pozavo.

Projektas „Mokymasis visą gyvenimą“

Nuo 2013 m. Vilniaus Šaltinio pagrindinė mokykla dalyvauja 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ valstybės projekte Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ (toliau – Projektas). 2014 m. projektas tęsiamas toliau ir mokykloje įsteigtas karjeros koordinatoriaus etatas.Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.Viena iš pagrindinių projekto veiklų – Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai… Plačiau