Apie mokyklą

Apie mokyklą

Mokomoji kalba – lietuvių. Be valstybinės (lietuvių), mokykloje dėstoma anglų, rusų, vokiečių kalbos. Mokykloje veikia daug įvairių būrelių: sporto (krepšinis, judrieji žaidimai), rankdarbių, muzikos, literatų, informacinių technologijų, meno, geografijos, biologijos. Atmosferą mokykloje lemia ir kolektyvą vienija bendros mokyklos šventės, kurios puoselėjamos ne tik dėl gilių ir gražių tradicijų, bet ir dėl jų auklėjamojo poveikio: Pirmojo skambučio šventė, Mokytojo diena, Kalėdinis susitikimas, Naujametinė šventė, Motinos diena, Paskutinio skambučio šventė…

Misija

Siekti profesionaliai įgyvendinti valstybine švietimo politiką, racionaliai panaudoti turimus materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius.

Tikslas

Užtikrinti kokybišką švietimo paslaugų teikimą valstybine kalba, puoselėti lietuvybę,  siekti ugdymo kokybės orientuotos į kiekvieno mokinio pažangą.

Mokyklos uždaviniai

1. Uždavinys. Siekti aukštesnės ugdymosi kokybės, tobulinant pamokos organizavimo efektyvumą matuojant mokinių gebėjimus bei jų atsakomybę už mokymąsi.

2. Uždavinys. Kurti mokykloje saugią ir kultūringą aplinką, stiprinant auklėtojų ir mokytojų bendradarbiavimą bei didinant mokinių tėvų (globėjų) atsakomybę už vaiką.

3. Uždavinys. Plėtoti tolerantiškos bendruomenės kūrimą ir tobulinti jos vertybių ugdymą, tradicijų puoselėjimą.

4. Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdyti atskirties ir rizikos šeimų, kitataučių tėvų, pageidaujančių ugdyti vaikus valstybine kalba ikimokyklinio ugdymo grupėje.

Prioritetai

 1. Išlaisvintas kūrybingumas.
 2. Saugus ir sveikas vaikas.
 3. Savarankiška ir atsakinga mokykla.

Mokomoji – lietuvių kalba. Be valstybinės (lietuvių), mokykloje dėstoma anglų, rusų kalbos. Mokykloje veikia daug įvairių būrelių: sporto (krepšinis, judrieji žaidimai), rankdarbių, muzikos, informacinių technologijų, meno, geografijos ir kiti. Atmosferą mokykloje lemia ir kolektyvą vienija bendros mokyklos šventės, kurios puoselėjamos ne tik dėl gilių ir gražių tradicijų, bet ir dėl jų auklėjamojo poveikio: Pirmojo skambučio šventė, Mokytojo diena, Kalėdinis susitikimas, Naujametinė šventė, Motinos diena, Paskutinio skambučio šventė…

Mokyklos veiklos 2017 – 2019 metų prioritetai

 1. Ugdymo kokybės gerinimas ir mokymosi pagalbos teikimas.
 2. Saugus, sveikas ir laimingas vaikas.
 3. Savarankiška, atsakinga ir savita mokykla. Mokyklos bendruomenės ryšių stiprinimas.

Strateginis tikslas

Teikti kokybišką ir prieinamą švietimą Sostinės regiono ir Vilniaus miesto gyventojų vaikams valstybine kalba, didinti mokyklos veiklumą, konkurencingumą ir savarankiškumą, telkti vietos bendruomenę pilietiniam aktyvumui, visuomenės pažangai.

Mokyklos tikslai ir uždaviniai

1. Tikslas. Teikti kokybiškas ir bendruomenės lūkesčius atitinkančias švietimo/ugdymo(si) paslaugas.
Uždaviniai:

 1. Pamokos vadybos tobulinimas.
 2. Kompetencijoms formuotis palankios mokymosi aplinkos kūrimas.
 3. Mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), klasių/grupių auklėtojų, pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimo teikiant pagalbą mokiniams stiprinimas.
 4.  Mokyklos patrauklumo didinimas plėtojant atviro bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą mokykloje.

2. Tikslas. Modernios, mokymąsi skatinančios aplinkos kūrimas.
Uždaviniai:

 1. Mokyklos edukacinių aplinkų kūrimas ir plėtojimas.
 2. Kurti saugią, mokinio emocinį socialinį ir intelektualinį vystymąsi skatinančią ugdymosi aplinką.
 3. Ugdymo proceso metu užtikrinti mokinių saugų buvimą mokyklos teritorijoje.