Pradinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo tikslas – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą,  padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. 

Vaikų amžius: 7(6) –10 metų.

Trukmė: 4 metai (1–4 klasės).

Kada į pirmąją klasę?

Pagal pradinio ugdymo programą vaikas privalo pradėti ugdytis, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai.

Išimtinais atvejais į I klasę vaiką galima leisti vieneriais metais anksčiau, jeigu jis yra brandus ir  priešmokyklinio ugdymo grupę lankė nuo 5 metų.  

Vaikas  taip pat gali būti priimtas mokytis iškart į antrąją klasę,  jeigu mokykla nustato, kad jo mokymosi pasiekimai atitinka pirmosios klasės mokiniui numatytus pasiekimus.