Projektas „Mokymasis visą gyvenimą“

Projektas „Mokymasis visą gyvenimą“

Nuo 2013 m. Vilniaus Šaltinio pagrindinė mokykla dalyvauja 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ valstybės projekte Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ (toliau – Projektas). 2014 m. projektas tęsiamas toliau ir mokykloje įsteigtas karjeros koordinatoriaus etatas.
Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.
Viena iš pagrindinių projekto veiklų – Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelio sukūrimas ir jo įdiegimas bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose.
Projekto įgyvendinimo metu mokiniams teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos: grupinės bei individualios konsultacijos, išvykos, susitikimai, organizuojami renginiai.
Mokykloje karjeros klausimais mokinius konsultuoja karjeros koordinatorius, kuris padeda mokiniams analizuoti profesinio pasirinkimo problemas bei įveikti nesugebėjimą priimti sprendimus, suteikia reikalingą pagalbą mokymosi ir kitais su karjera susijusiais klausimais.
Norėdami susitarti dėl užsiėmimo ar užduoti rūpimą klausimą, galite kreiptis tiesiogiai į karjeros koordinatorę Juliją Butkevičienę arba tel.: (85) 276 8754.
Plačiau apie projektą www.mukis.lt
 
logo